#1 2022-05-11 11:51:26

rcv
Участник

Instructions Table CPU_C5F

CODE-RAM : 8Mb
DATA-RAM  : 8Mb


Regs: 32 x 16bit


0 ) 0000 0000 . 0000 0000     NOP
1 ) 0000 0000 . 0000 0001      HLT
2 ) 0000 0000 . 0000 0010      RET
3 ) 0000 0000 . 0000 0011     IRET
4)  0000 0000 . 0000 0100    LRET

4 ) 0000 0001 . 000R RRRR  CLR
4 ) 0000 0001 . 001R RRRR  NEG
5 ) 0000 0001 . 010R RRRR  INC
6 ) 0000 0001 . 011R RRRR  DEC

7 ) 0000 0001 . 100R RRRR  -
7 ) 0000 0001 . 101R RRRR  -
7 ) 0000 0001 . 110R RRRR  -
7 ) 0000 0001 . 111R RRRR  -


8 ) 0000 0000 . SHL1
8 ) 0000 0000 . SHL2
8 ) 0000 0000 . SHL4
8 ) 0000 0000 . SHL8
8 ) 0000 0000 . SHR1
8 ) 0000 0000 . SHR2
8 ) 0000 0000 . SHR4
8 ) 0000 0000 . SHR8

9   ) 0000 0000  101R RRRR  XOR
10 ) 0000 0000  110R RRRR  OR
11 ) 0000 0000  111R RRRR  AND

12) 0001 0MYY YYYR RRRR ADD
13) 0001 1MYY YYYR RRRR SUB
9  ) 0000 0000 . SWAP

14) MEM_RDB
15) MEM_WRB
14) MEM_RDW
15) MEM_WRW

16) IN
17) OUT

19) 0100 00YY . YYYR RRRR COPY

PUSH
POP

18) 1100 AAAA AAAA AAAA JMP
19) 1101 AAAA AAAA AAAA CALL
20) 1110 AAAA AAAA AAAA LJMP     
21) 1111 AAAA AAAA AAAA LCALL

1000 000N AAAA AAAA  JZ, JNZ
1000 001N AAAA AAAA  JE, JNE
1000 010N AAAA AAAA  JA, JNA
1000 011N AAAA AAAA  JB, JNB
1000 100N AAAA AAAA  JM, JNM


R0 :
R1 :
R2 :
R3 :
R4 :
R5 :
R6 :
R7 :

R8 :
R9 :
R10 :
R11 :
R12 :
R13 :
R14 :
R15 :

R16 :
R17 :
R18 :
R19 :
R20 :
R21 :
R22 :
R23 :

R24 : SS Stack Segment , 16-bit
R25 : SP Stack Pointer , 16-bit
R26 : DS Data Segment , 16-bit
R27 : DC Data Counter  , 16-bit
R28 : ES Data Segment , 16-bit
R29 : EC Data Counter  , 16-bit
R30 : CS Code Segment , 16-bit
R31 : PC Program Counter , 16-bit


O, Z, N

Изменено rcv (2022-05-11 16:40:58)

Не в сети

Подвал раздела

Работает на FluxBB (перевод Laravel.ru)