#1 Алгоритмы сортировки » Linked Sort 16 » 2022-06-03 13:31:06

rcv
Ответов: 0

Input :

[V0] [V1] [V2] [V3] [V4] [V5] [V6] [V7]  [V8] [V9] [V10] [V11] [V12] [V13] [V14] [V15]
uint8_t Head = 0xFF
uint8_t Tail = 0xFF

[CNT0][NXT0] ... [CNT15][NXT15]

Output :

[sorted] , [length]

Code :

bool FindEntry( uint8_t *pret) {
 for(int i=0;i<16;i++) if(cnt[i]) { *pret = i; return true; }
 return false;
}
void LinkObjs() {

  uint8_t prevIdx = idxEntry;

  for(int i=idxEntry+1; i<16; i++) { if(cnt[i]) { nxt[prevIdx] = i; prevIdx = i; } }
  
  idxTail = prevIdx;

}

1. FindEntry(), if failed > nothing to sort
2. LinkObjs(), if idxTail  == idxHead > single component
3. SortCycle()


Testcases

1) All zero
2) Single component
3) Two components sort
4) Multiple components sort
5) Full spectrum components sort

#4 Алгоритмы сортировки » Sort16 » 2022-05-27 21:03:08

rcv
Ответов: 0

8x8 = 64

5, 10, 15, 12, 8, 14

(00) 05 (01) 10 (02) 15 (03) 12 (04) 08 (05) 14 06) 00 07) 00 08) 00 09) 00 10) 00 11) 00 12) 00 13) 00 14) 00 15) 00
(01) 10 (02) 15 (03) 12 (04) 08 (05) 14 (00) 05 06) 00 07) 00 08) 00 09) 00 10) 00 11) 00 12) 00 13) 00 14) 00 15) 00
(02) 15 (03) 12 (01) 10 (05) 14 (04) 08 (00) 05 06) 00 07) 00 08) 00 09) 00 10) 00 11) 00 12) 00 13) 00 14) 00 15) 00
(02) 15 (03) 12 (05) 14 (01) 10 (04) 08 (00) 05 06) 00 07) 00 08) 00 09) 00 10) 00 11) 00 12) 00 13) 00 14) 00 15) 00
(02) 15 (05) 14 (03) 12 (01) 10 (04) 08 (00) 05 06) 00 07) 00 08) 00 09) 00 10) 00 11) 00 12) 00 13) 00 14) 00 15) 00
(02) 15 (05) 14 (03) 12 (01) 10 (04) 08 (00) 05 06) 00 07) 00 08) 00 09) 00 10) 00 11) 00 12) 00 13) 00 14) 00 15) 00

15 14 12 10 8 5

#5 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-26 09:21:58

rcv

0111 STACK Instructions

0x70   0111.0000    PUSH     <SRC>     
0x71   0111.0001    POP       <DST>     
0x72   0111.0010    PUSHM  <SRC>  <count>
0x73   0111.0011    POPM     <DST>  <count>
0x74   0111.0100    PUSHF
0x75   0111.0101    POPF

#6 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-25 09:48:19

rcv

0110 JMP / CALL Instructions

0x60  0110.0000  R-CALL  <C8>            ; +/-
0x61  0110.0001  D-CALL  <C16>          ; Direct Call
0x62  0110.0010  S-CALL  <SRC>         ;  Addr Call
0x63  0110.0011  L-CALL  <CS> <IP>    ; Long Call


0x60  0110.0000  R-JMP   <C8>             ; Jump +/- 127
0x61  0110.0001  D-JMP   <C16>           ; Direct Jump
0x62  0110.0010  S-JMP   <SRC>          ;  Addr Jump
0x63  0110.0011  L-JMP    <CS> <IP>    ; Long Jump

#7 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-25 09:42:35

rcv

0101 MATH

0x50  0101.0000  <SRC=DST>     INC       ;  Increment 
0x51  0101.0001  <SRC=DST>     DEC      ;  Decrement
0x52  0101.0010  <SRC=DST>     -            ;  Removed INV
0x53  0101.0011  <SRC=DST>     -            ;  Removed CLR
0x54  0101.0100  <SRC=DST>     - 
0x55  0101.0101  <SRC=DST>     -
0x56  0101.0110  <SRC=DST>     -
0x57  0101.0111  <SRC=DST>     -

0x58  0101.1000 <DST> <SRC>  ; ADD       ; DST += SRC
0x59  0101.1001 <DST> <SRC>  ; ADDC    ;  DST += SRC `
0x5A  0101.1010 <DST> <SRC>  ; SUB       ; SUB -= SRC
0x5B  0101.1011 <DST> <SRC>  ; SUBC    ; SUB -= SRC `
0x5C  0101.1100 <DST> <SRC1> <SRC2> ; ADD      DST = SRC1 + SRC2
0x5D  0101.1101 <DST> <SRC1> <SRC2> ; ADDC   DST = SRC1 + SRC2  `
0x5E  0101.1110 <DST> <SRC1> <SRC2> ; SUB      DST = SRC1 - SRC2
0x5F  0101.1111 <DST> <SRC1>  <SRC2> ; SUBC   DST = SRC1 - SRC2 `

#8 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-25 09:38:19

rcv

0100 LOGIC Instructions

0x40   0100 x000  <DST> <SRC>   AND
0x41   0100 x001  <DST> <SRC>  OR
0x42   0100 x010  <DST> <SRC>  XOR
0x43   0100 x011  -
0x44   0100 x100  AND3  <DST> <SRC1> <SRC2>    ;  DST = SRC1 & SRC2
0x45   0100 x101  OR3    <DST> <SRC1> <SRC2>    ;  DST = SRC1 |  SRC2
0x46   0100 x110   XOR3 <DST> <SRC1> <SRC2>    ;  DST = SRC1 ^ SRC2
0x47   0100 x111  -

#9 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-24 09:11:10

rcv

0011 MEMMOV Move memory block

0011 df00  MEMMOVB        <CNT> ;  [DS:DP] > [ES:EP]    d - DP up / down   f - EP up / down  cnt=CR
0011 df01  MEMMOVW       <CNT> ;  [DS:DP] > [ES:EP]    d - DP up / down   f - EP up / down cnt=CR
0011 df10  MEMMOVWsw   <CNT> ;  [DS:DP] > [ES:EP]    d - DP up / down   f - EP up / down cnt=CR
0011 df11  -

#10 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-24 09:06:03

rcv

0010 MEMBLK

0010.0000  FILLB          <SRC> ; Fill bytes  [ES:EP]  cnt=CR
0010.0001  FILLW         <SRC> ; Fill words [ES:EP]  cnt=CR
0010.0010  MEMSCAN <VAL> <CNT>

#11 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-24 08:52:09

rcv

0001 MOV

0001.eqqq MOV <SRC> , <DST>  ; Bytes count from 1+2+2 to 1+3+3  [ 5:7 ]

eqqq Flags conditions, e - enabled, N - invert


eN00 If Zero
eN01 If Negative
eN10 If Overflow
eN11 If Carry

eN00 If Not Zero
eN01 If Not Negative
eN10 If Not Overflow
eN11 If Not Carry

#12 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-24 08:49:39

rcv

0000 Interrupts

0x00   0000.0000 CLI
0x01   0000.0001 SEI
0x02   0000.0010 -
0x03   0000.0011 RETI
0x04   0000.0100 -
0x05   0000.0101 -
0x06   0000.0110 -
0x07   0000.0111 RET

0x08   0000.1000 -
0x09   0000.1001 -
0x0A   0000.1010 -
0x0B   0000.1011 -
0x0C   0000.1100
0x0D   0000.1101
0x0E   0000.1110
0x0F   0000.1111 RETL

#13 Re: Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-24 08:47:15

rcv

---------------------------------------------------
mm Mode
---------------------------------------------------

00 Constant
01 Register
10 Reserved
11 Memory

---------------------------------------------------
oo Order
---------------------------------------------------
W16
W16rev
H8
L8

---------------------------------------------------
ss Segment
---------------------------------------------------
ss = 00 CS
ss = 01 DS
ss = 10 ES
ss = 11 SS


---------------------------------------------------
i = inverted bit
---------------------------------------------------


---------------------------------------------------
Addressing mode :  <SRC> / <DST>
---------------------------------------------------

00i0.xxxx  DDDD.DDDD 8-bit constant
00i1.xxxx  DDDD.DDDD DDDD.DDDD 16-bit constant
01ix.xxoo  rrrr.rrrr register
10ix.xxoo  rrrr.rrrr  extended register
11ss.00oo DDDD.DDDD Memory @ ss:[C8]
11ss.01oo rrrr.rrrr Memory @ ss:[rr]
11ss.10oo rrrr.rrrr DDDD.DDDD Memory @ ss:[rr+C8]
11ss.11oo yyyy.yyyy I/O Port Nr#

#14 Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8B » 2022-05-23 09:26:39

rcv
Ответов: 11

MCU#1

registers: 256 x 16-bit + CS:IP + DS:DP + ES:EP + SS:SP  + FR

MCU#2

registers: 256 x 16-bit + CS:IP + DS:DP + ES:EP + SS:SP  + FR


--------------------------------
Segment registers
--------------------------------

000 CS
001 DS
010 ES
011 SS

--------------------------------
Pointer registers
--------------------------------

100 IP  Instruction pointer
101 DP Src pointer
110 EP Dst pointer
111 SP Stack pointer

--------------------------------
FLAGS Register
--------------------------------
0   Z  |  Zero
1   N  |  Negative
2   O  |  Overflow
3   P  |  Parity
4   -   |
5   -   |
6   -   |
7   I    |  Interrupt

--------------------------------
Opcodes list
--------------------------------

0000 INT
0001 MOV
0010 MEMSET
0011 MEMMOV

0100 LOGIC
0101 MATH
0110 JMP / CALL
0111 STACK

1000 -
1001 -
1010 -
1011 -

1100 -
1101 -
1110 -
1111 -

#15 Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_V41A » 2022-05-20 10:16:41

rcv
Ответов: 0

AX : 16
BX : 16
CX : 16
DX : 16

CS:IP
DS
ES
SS:SP


Memory space : 24-bit  A2 A1 A0 / 16MB x 80000.0000 nop
0000.0001 ret
0000.0010 iret
0000.0011 halt
0000.0100
0000.0101
0000.0110
0000.0111 EXT-MAP

0000.1000
0000.1001
0000.1010
0000.1011
0000.1100
0000.1101
0000.1110  SETBLK
0000.1111  MVBLK

0001 00rr inc
0001 01rr dec
0001 10rr inv
0001 11rr swphl
0010 00rr shl
0010 01rr shr
0010 10rr -
0010 11rr -

0011 00rr -
0011 01rr -
0011 10rr -
0011 11rr -


0100 ABCD push ax bx cx dx
0101 ABCD pop ax bx cx dx
0110 ++++   push DS ES SS
0111 ++++   pop   DS ES SSinb
inw
outb
outw


1000 rryy and
1001 rryy or
1010 rryy xor
1011 rryy swap

1000 rryy add
1001 rryy adc
1010 rryy sub
1011 rryy subc


E0 : 1110 000n mmmm.mmmm jz jnz
E2 : 1110 001n mmmm.mmmm ja jna
E4 : 1110 010n mmmm.mmmm jb jnb
E6 : 1110 011n mmmm.mmmm zn jnn
E8 : 1110 100n mmmm.mmmm  -
EA : 1110 101n mmmm.mmmm  -
EC : 1110 110n mmmm.mmmm  -
EE : 1110 111n mmmm.mmmm  -

Init


F0 : 1111 0000  memrbl
F1 : 1111 0001  memrbh
F2 : 1111 0010  memr16
F3 : 1111 0011  memr16s
F4 : 1111 0100  memwbl
F5 : 1111 0101  memwbh
F6 : 1111 0110  memww
F7 : 1111 0111  memwws

F8 : 1111 10rr  v16  Init AX : V16
F9 : 1111 10rr  v16  Init BX : V16
FA : 1111 10rr  v16  Init CX : V16
FB : 1111 10rr  v16  Init DX : V16
FC : 1111 1100 -
FD : 1111 1101 -
FE : 1111 1110 a16 ljmp
FF : 1111 1111 a16 lcall


16bit = 64K
17bit = 128K

#16 Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8A » 2022-05-12 16:39:04

rcv
Ответов: 0

Regs : 256 x 16 bit
RAM : 256 x 16 bit

A+B>C

0x00   0000 . 0000   NOP
0x01   0000 . 0001   RET
0x02   0000 . 0010   IRET
0x03   0000 . 0011   LRET
0x04   0000 . 0100   -
0x05   0000 . 0101   -
0x06   0000 . 0110   -
0x07   0000 . 0111   -
0x08   0000 . 1000  -
0x09   0000 . 1001  -
0x0A   0000 . 1010  -
0x0B   0000 . 1011  -
0x0C   0000 . 1100  -
0x0D   0000 . 1101  -
0x0E   0000 . 1110  -
0x0F   0000 . 1111  -

; -------------------------
; 2-bytes commands
; -------------------------

; Math

0x20 0010 . 0000   RRRR.RRRR  CLR       ; Clear Register
0x21 0010 . 0001   RRRR.RRRR  ONE      ; Set Register to 1
0x22 0010 . 0010   RRRR.RRRR  MONE   ; Set Register to -1
0x23 0010 . 0011   RRRR.RRRR   INV       ; Invert
0x24 0010 . 0100   RRRR.RRRR  INC        ; Increment +1
0x25 0010 . 0101   RRRR.RRRR  DEC      ; Decrement -1
0x26 0010 . 0110   RRRR.RRRR  NBL8     ; High8<>Low8
0x27 0010 . 0111   RRRR.RRRR  NBL4     ; High4<>Low4

; Stack related
0x28 0010 . 1000 . RRRRRRRR  push <R>  ; Push register to stack
0x29 0010 . 1001 . RRRRRRRR  pop   <R>  ; Pop register from stack
0x2A 0010 . 1010 . RRRRRRRR  - ;
0x2B 0010 . 1011 . RRRRRRRR  - ;
0x2C 0010 . 1100 . RRRRRRRR  - ;
0x2D 0010 . 1101 . RRRRRRRR  - ;
0x2E 0010 . 1110 . RRRRRRRR  - ;
0x2F 0010 . 1111 . RRRRRRRR  - ;

; Bit Shift

0x30 0011 . 1010 . RRRRRRRR  SHL      ; Shift left
0x31 0011 . 1011 . RRRRRRRR  SHR      ; Shift right
0x32 0011 . 1100 . RRRRRRRR  - ;
0x33 0011 . 1101 . RRRRRRRR  - ;
0x34 0011 . 1110 . RRRRRRRR  - ;
0x35 0011 . 1111 . RRRRRRRR  - ;

; Branch Short

0x40-41  0100 . 000N  aaaa.aaaa  JA / JNA     ; A>B ?  A<=B ?
0x42-43  0100 . 001N  aaaa.aaaa  JB / JNB    ; A<B ? A>=B ?
0x44-45  0100 . 010N  aaaa.aaaa  JE / JNE    ; A=B ? A<>B ?
0x46-47  0100 . 011N  aaaa.aaaa  JZ / JNZ     ; A=0 ? A!=0 ?

0x60  0110 . 0000  aaaa.aaaa  RJMP              ; Relative jump +/- 127
0x61  0110 . 0001  aaaa.aaaa  RCALL            ; Relative call  +/- 127

; -------------------------
; 3-bytes commands
; -------------------------

; Logic

0x80  1000 . 0000   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     AND     ; R&=Y
0x81  1000 . 0001   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     OR       ; R|=Y
0x82  1000 . 0010   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     XOR     ; R^=Y
0x83  1000 . 0011   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     COPY   ; R=Y
0x84  1000 . 0100   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     ADD      ; R+=Y
0x85  1000 . 0101   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     SUB      ; R-=Y
0x86  1000 . 0110   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     CMP      ; R-Y > FLAGS
0x87  1000 . 0111   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     SWAP    ; R<>Y
0x88  1000 . 1000   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     
0x89  1000 . 1001   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     
0x8A  1000 . 1010   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     
0x8B  1000 . 1011   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     
0x8C  1000 . 1100  RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     
0x8D  1000 . 1101  RRRR.RRRR  YYYY.YYYY     
0x8E  1000 . 1110   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY   
0x8F  1000 . 1111   RRRR.RRRR  YYYY.YYYY   

0x90  1001 . 0000  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  RMEM
0x91  1001 . 0001  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  WMEM
0x92  1001 . 0010  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  RMEMSW
0x93  1001 . 0011  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  WMEMSW
0x94  1001 . 0100  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  RMEML
0x95  1001 . 0101  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  WMEML
0x96  1001 . 0110  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  RMEMH
0x97  1001 . 0111  RRRR.RRRR  MMMM.MMMM  WMEMH0xF0  1111 . 0000  AAAA.AAAA  AAAA.AAAA   JMP
0xF1  1111 . 0001  AAAA.AAAA  AAAA.AAAA   CALL
0xF8  1111 . 1000  AAAA.AAAA  AAAA.AAAA   AAAA.AAAA  LJMP
0xF9  1111 . 1001  AAAA.AAAA  AAAA.AAAA   AAAA.AAAA  LCALLR252  [DS]
R253  [DP]
R254  [CS]
R255  [PC]

#17 Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C8F » 2022-05-11 20:00:28

rcv
Ответов: 0

Regs : 256 x 16 bit
RAM : 256 x 16 bit

A+B>C

0000 . 0000   NOP
---- ---- RET
---- ---- IRET
---- ---- LRET

; Pointers related
0000 . 0001 . RRRRRRRR  setp a
0000 . 0010 . RRRRRRRR  setp b
0000 . 0011 . RRRRRRRR  setp c


; Stack related
0000 . 0100 . RRRRRRRR  push <R>  ; Push register to stack
0000 . 0101 . RRRRRRRR  pop   <R>  ; Pop register from stack


; Math
0001 . 0000   CLR    [C]; Clear C
0001 . 0001   ONE   [C]; Set C=1
0001 . 0010   INC     [C]; Increment +1 C
0001 . 0011   DEC    [C]; Decrement -1 C
0001 . 0100   ADD  ; A+B=C
0001 . 0101   SUB  ; A-B=C


; Bitwise
0001 . 0100    SHL   [C]  ; Shift left C
0001 . 0101    SHR  [C]  ; Shift right C
0001 . 0110    INV    [C]  ; Invert C
0001 . 0111    ----


; Logic
0000 . 1100   AND  ; A&B => C
0000 . 1101   OR    ; A|B  => C
0000 . 1110   XOR  ; A^B => C
0000 . 1111   MOV  ; A     => C


; Branch
0011 . XXXX    JA, JNA    A>B ?  A<=B ?
0011 . XXXX    JB, JNB    A<B ? A>=B ?
0011 . XXXX    JE, JNE    A=B ? A<>B ?
0011 . XXXX    JZ, JNZ    A=0 ? A!=0 ?


1111 . JMP
1111 . CALL
1111 . LJMP
1111 . LCALLR252  DS:
R253  DC
R254  CS:
R255  PC

#18 Обсуждение других тем » Instructions Table CPU_C5F » 2022-05-11 11:51:26

rcv
Ответов: 0

CODE-RAM : 8Mb
DATA-RAM  : 8Mb


Regs: 32 x 16bit


0 ) 0000 0000 . 0000 0000     NOP
1 ) 0000 0000 . 0000 0001      HLT
2 ) 0000 0000 . 0000 0010      RET
3 ) 0000 0000 . 0000 0011     IRET
4)  0000 0000 . 0000 0100    LRET

4 ) 0000 0001 . 000R RRRR  CLR
4 ) 0000 0001 . 001R RRRR  NEG
5 ) 0000 0001 . 010R RRRR  INC
6 ) 0000 0001 . 011R RRRR  DEC

7 ) 0000 0001 . 100R RRRR  -
7 ) 0000 0001 . 101R RRRR  -
7 ) 0000 0001 . 110R RRRR  -
7 ) 0000 0001 . 111R RRRR  -


8 ) 0000 0000 . SHL1
8 ) 0000 0000 . SHL2
8 ) 0000 0000 . SHL4
8 ) 0000 0000 . SHL8
8 ) 0000 0000 . SHR1
8 ) 0000 0000 . SHR2
8 ) 0000 0000 . SHR4
8 ) 0000 0000 . SHR8

9   ) 0000 0000  101R RRRR  XOR
10 ) 0000 0000  110R RRRR  OR
11 ) 0000 0000  111R RRRR  AND

12) 0001 0MYY YYYR RRRR ADD
13) 0001 1MYY YYYR RRRR SUB
9  ) 0000 0000 . SWAP

14) MEM_RDB
15) MEM_WRB
14) MEM_RDW
15) MEM_WRW

16) IN
17) OUT

19) 0100 00YY . YYYR RRRR COPY

PUSH
POP

18) 1100 AAAA AAAA AAAA JMP
19) 1101 AAAA AAAA AAAA CALL
20) 1110 AAAA AAAA AAAA LJMP     
21) 1111 AAAA AAAA AAAA LCALL

1000 000N AAAA AAAA  JZ, JNZ
1000 001N AAAA AAAA  JE, JNE
1000 010N AAAA AAAA  JA, JNA
1000 011N AAAA AAAA  JB, JNB
1000 100N AAAA AAAA  JM, JNM


R0 :
R1 :
R2 :
R3 :
R4 :
R5 :
R6 :
R7 :

R8 :
R9 :
R10 :
R11 :
R12 :
R13 :
R14 :
R15 :

R16 :
R17 :
R18 :
R19 :
R20 :
R21 :
R22 :
R23 :

R24 : SS Stack Segment , 16-bit
R25 : SP Stack Pointer , 16-bit
R26 : DS Data Segment , 16-bit
R27 : DC Data Counter  , 16-bit
R28 : ES Data Segment , 16-bit
R29 : EC Data Counter  , 16-bit
R30 : CS Code Segment , 16-bit
R31 : PC Program Counter , 16-bit


O, Z, N

#20 Обсуждение других тем » Address Width A4-A24 » 2021-03-01 16:21:08

rcv
Ответов: 0

4        2-bit
8        3-bit
16      4-bit
32      5-bit
64      6-bit
128    7-bit
256    8-bit
512    9-bit
1024  10-bit
2048  11-bit
4096  12-bit

13-bit 8K
14-bit 16K
15-bit 32K
16-bit 64K
17-bit 128K
18-bit 256K
19-bit 512K
20-bit 1M
21-bit 2M
22-bit 4M
23-bit 8M
24-bit 16M

#21 GFX / Images / Fonts / Sprites » Sprites » 2020-12-05 20:16:41

rcv
Ответов: 0

32 bit slot  [X]:[Y]:[W,H,A]

X:   12 bit  (0 ... 4095)
Y:   12 bit  (0 ... 4095)
W:  3-bit  2^(n+1)
H:   3-bit  2^(n+1)
A:   2-bit   H-Flip, V-Flip


0 - 2 pix
1 - 4 pix
2 - 8 pix
3 - 16 pix
4 - 32 pix
5 - 64 pix
6 - 128 pix
7 - 256 pix

#22 Re: Combo Boards » BRD32F4HDMIV1 » 2020-11-17 08:30:18

rcv

Другая возможность - создать файл правил в /etc/udev/rules.d/каталоге. У меня была похожая проблема, и я создал 50-myusb.rulesфайл в указанном выше каталоге с таким содержанием:

KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
Обратите внимание, что это даст любому устройству, подключенному к сокету ttyACM права на чтение / запись. Если вам нужно только определенное устройство для получения разрешений на чтение / запись, вы также должны проверить idVendorи idProduct. Вы можете найти их, выполнив lsusbкоманду дважды: один раз, когда ваше устройство не подключено, и один раз, когда оно подключено, а затем просмотрите дополнительную строку на выходе. Там вы увидите нечто подобное Bus 003 Device 005: ID ffff:0005. В этом случае idVendor = ffffи idProduct = 0005. Твой будет другим. Чем вы изменяете файл правил:

ACTION=="add", KERNEL=="ttyACM[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="ffff", ATTRS{idProduct}=="0005", MODE="0666"
Теперь только это устройство получает разрешения. Прочтите это, чтобы узнать больше о написании правил udev.

#24 Re: Combo Boards » BRD32F4HDMIV1 » 2020-07-27 17:10:23

rcv

* FSMC Interface *

Параллельный доступ к памяти, 16-бит.

Address bus:   A[18:0]
Data bus:        D[15:0]


STM32F407

PORTD   PD4       FSMC_NRD       Read enable
PORTD   PD5       FSMC_NWR      Write enable
PORTD   PD7       FSMC_NCE       Chip enable
PORTB   PB7       FSMC_NALE     Address valid

#25 Binary Block Compiler » bincompiler » 2020-07-15 10:36:44

rcv
Ответов: 0

> file : tree item
> name : file name
> addr : value or "auto" if missed
> * offset - optional
> * length - optional

{
  "file" : { "name": "boot.bin",   "addr" : 0, "offset" : 0, "length" : 1024 },
  "file" : { "name": "mcu1.bin", "addr" : "auto", "offset" : 0, "length" : 32K },
  "file" : { "name": "mcu2.bin", "addr" : "auto", "offset" : 0, "length" : 32K }
}

Подвал раздела

Работает на FluxBB (перевод Laravel.ru)